Regulamin

English version is available at the bottom of this page.

Rezerwacja

Chętnych do spędzenia wypoczynku w naszych domkach letniskowych w Grywałdzie, ul. Wymyśle 47A zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem:

- Facebook’a „Pieniny domki letniskowe”

- strony internetowej www.ugurali.pl

- booking.com

- telefonu: 502 367 899

Przy wstępnej rezerwacji prosimy o podanie następujących informacji:

Imię i nazwisko osoby, na którą ma być zrobiona rezerwacja, numer telefonu, termin pobytu, ilość osób. Po zatwierdzeniu przez nas dostępności sugerowanego przez Państwa terminu, zobowiązani są Państwo do wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty za cały pobyt. Wpłaty dokonujecie Państwo na rachunek, który przesyłamy na adres mailowy po wstępnej rezerwacji. Wpłata zadatku jest dokonaniem „zatwierdzonej rezerwacji” i oznacza akceptację poniższego regulaminu, który wysyłamy do Państwa wraz z numerem konta.

Odwołanie rezerwacji

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art.221 K.C. może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: ugurali@interia.pl

Nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku po 10 dniach od zawarcia umowy. Przez zawarcie umowy rozumie się akceptację regulaminu i dokonanie zatwierdzonej rezerwacji.

Zmiana terminu zatwierdzonej rezerwacji jest możliwa tylko w przypadku dostępności naszych domków w innym terminie. Jeśli z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy mogli dokonać zmiany terminu Państwa pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie naszego obiektu nie wynikające z naszej winy, nie uprawnia do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu.

 

Płatność za pobyt

Całość opłaty za pobyt po potrąceniu zadatku ale wraz z opłatą miejscową (klimatyczne) regulują Państwo gotówką w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do obiektu, w momencie zameldowania.

Wyżej wspomniana opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest na podstawie Uchwały nr XIII/95/2015 Rady Gminy Krościenko n/Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłat miejscowych
i wynosi 1pln/doba/osoba powyżej 4 r.ż.

Przy udostępnieniu domków zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 300 pln na okres pobytu, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu stanu faktycznego domku  i jego wyposażenia. Kaucja jest zwracana naszym gościom przy wymeldowaniu i sprawdzeniu przez nas domku w dniu wyjazdu. W przypadku pobytu z psem wysokość kaucji wynosi 500 pln.

 

Zakwaterowanie i wykwaterowanie

W sezonie letnim (lipiec-sierpień) zapraszamy naszych gości na pobyty min. 7 nocy od soboty do soboty.

Doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz.16 a kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.

W dniu przyjazdu kwaterujemy, meldujemy spisując Państwa dane osobowe z Państwa dokumentów tożsamości i przekazujemy klucze bezpośrednio po przybyciu.

Dane osobowe służą do celów „zameldowania” i będą chronione zgodnie z regulacjami RODO, które weszły w życie z dniem 25.05.2018r.

W przeciągu godziny od odebrania kluczy sprawdzacie Państwo stan domku (meble, sprzęt, kabinę prysznicową, umywalkę, zlew, okna) wraz z jego wyposażeniem. Nazywamy to „odbiorem” domku. Jeśli zauważycie Państwo jakiekolwiek usterki prosimy o niezwłoczną informację. Po odbiorze domku przejmujecie Państwo odpowiedzialność materialną za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania.

W dniu wyjazdu następuje „odbiór” domku i rozliczenie z jego wyposażenia.

Brak zwrotu lub zgubienie kluczy do obiektu (brama, furtka, domek) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 pln potrącanej z kaucji zwrotnej.

Prosimy i uczulamy by w momencie opuszczania domków przez naszych gości były one pozostawione w należytym porządku a w szczególności prosimy o umycie naczyń i wyrzucenie śmieci.
Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem z kaucji 50 pln jako koszt posprzątania ww.

 

Zasady pobytu

W trakcie przebywania na terenie działki i domków letniskowych goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia z sąsiadami i innymi wypoczywającymi a w szczególności przestrzeganie ciszy nocnej.

Używanie urządzeń grających dozwolone jest w sposób, który nie zakłóca spokoju innym wynajmującym.

Palenie ognisk i rozpalanie grilla możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

W domkach i na werandach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, używania świeczek  i otwartego ognia.

Zabrania się wnoszenia do domków materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Prosimy o nie używanie ręczników pokojowych (będących wyposażeniem domku) do usuwania kosmetyków, czyszczenia butów i innych przedmiotów a także nie używania ich na zewnątrz domku (leżak, trawa).

Na terenie działki znajduje się plac zabaw, trampolina. Korzystanie dzieci z tych atrakcji dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.

Samochody gości mogą być parkowane tylko na przeznaczonym do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez właściciela.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu obiektu a także za inne rzeczy, przedmioty pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczania swoich rzeczy przed kradzieżą czy zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

Prosimy o dokładne sprawdzenie i pozostawienie zamkniętych okien (góra, dół), drzwi i bramek werandowych zamkniętych lub przymocowanych do haczyków w momencie opuszczania domku.

Osoby dewastujące wyposażenie domków oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu gości i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody czy prądu.

Zwierzęta są u nas mile widziane pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia ich pobytu (w trakcie rezerwacji). Nie powinny one zagrażać i przeszkadzać innym wypoczywającym. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący. Dodatkowa opłata za każde zwierzę wynosi 200 pln jednorazowo (zgodnie z naszym cennikiem).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 ———————————— english version ————————————-

REGULATIONS

Reservation

Visitors who want to spend their holidays in the facility „Pieniny at Gurals’ cottages” are welcome to contact us via:

– Facebook
– website www.ugurali.pl
– Airbnb, booking.com
– mobile: +48 502 367 899

If you want to make pre reservation please provide the following information:
Name and surname, phone number, date/period of stay, number of people. Once we have confirmed your term preference, you will be required to pay a pre payment of 30% of the total amount for your stay, within 48h of the preliminary settlements. You will be obliged to make money transfer into the account, which we send you on your pointed e-mail address after the pre reservation. This payment is an „approved booking” and means acceptance of the following regulations which will be sent with our account number.

 

Cancellation of reservation

According to the Act of 2 March 2000 about the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by a dangerous product (Dz.U. 2012.1225), the client being a consumer within the meaning of art. 211 K.C. may withdraw himself from the Contract of Sale without giving a reason, within 10 days of the conclusion of the contract, by sending a written withdrawal notice to the e-mail address: ugrali@interia.pl
There is no possibility to get the pre payment back after 10 days from the conclusion of the contract. The conclusion of the contract means your agreement to the regulations and conditions and making the approved booking.
Changing the date of an approved booking is possible only if our houses are available at another time. If for the reasons being not depend on us we will not be able to change the date of your stay, the pre payment will not be refunded.
Cancellation of a part of your stay, late arrival or early departure from our facility being not our fault not entitled to reimbursement for unused portion of your stay.

 

Payment for stay


All payment for the stay after deduction of the pre payment but with the local fee (climate), must be paid on the arrival day by cash, at the time of check in, in the form of a money transfer or cash.

Providing the cottage our guests we reserve the right to collect a deposit of 300 pln for the period of your stay, after mutual agreement of the actual state of the cottage and its equipment. The deposit is refunded to our guests upon check out on the day of departure.

 

Check-in and check-out

In the summer season (July-August) we invite our guests to stay at least 7 nights from Saturday till Saturday.
The check-in starts on the day of arrival at 4 pm and ends on the day of departure at 10 am
On the day of your arrival, we will collect your personal details from your identity documents and provide you the keys immediately upon arrival.
Personal data is used for „check-in” and for sending the information about offers and promotions concerning our offer.
Within an hour of receiving the keys, you have to check the condition of the cottage (furniture, shower cabin, washbasin, sink, windows) and its equipment. We call it „receipt” of the cottage. If you notice any faults, please let us know immediately. Upon the receiption of the cottage, you assume responsibility and material liability for any deficiencies and damages caused during use.
On the day of departure, during the check-out, the owner or the entitled person checks the cottage. Our guests are obliged to leave the place and equipment in proper order.
We kindly ask our guests for wash the dishes and throw away the rubbish when they leave the cottage. Failure to comply with the above request results in a deduction of 50 pln as a cost of cleaning.

Rules of stay

Guests are obliged to comply with the rules of coexistence with their neighbors and obey the night calm. Using the play devices is permitted in a manner which does not disturb the rest of the guests.
Doing the bonfire and barbecue is only possible in assigned areas with special care and regulations P-POŻ.
Smoking the cigarettes, using the candles and open fire inside the cottages and verandas are strictly forbidden.
Bringing flammable and explosive materials inside the cottage is forbidden as well.
The playground and trampoline can be used by children only under adult supervision and under their responsibility.
Guests’ cars can only be parked on the assigned place or other pointed by the owner.
The owner of the property will not bear the responsibility for any damage or theft of cars left in the car park and other items left unattended on the parcel.
The obligation to protect your property against theft or destruction rests with their owners (please close the windows and doors when you leave the cottage). Guests who devastate the equipment and devices or its surroundings are materially responsible for the damage they caused.
The presence of the people who are not registered in object as an our guests is forbidden.
In case of a serious infringe the regulations, the owner is entitled to unilaterally shorten the stay of the guests and demand the immediate leave of the object.
The owner is not responsible for the temporary inconvenience caused by independent suppliers due to lack of water or electricity shortage.
Pets are welcome provided that we will be informed about this fact during the pre reservation.
They should not be threaten and disturb others resting. All damages caused by the animal bears the their owner. Additional fee for each pet is 200 pln one time.

In matters not regulated by these Regulations, Polish law shall apply.